Psykologiske test af børn og unge

En psykologisk undersøgelse giver et billede af et menneskes psykiske funktionsniveau og potentiale, som altid vil være påvirket af stress, overkrav, følelsesmæssig mistrivsel etc. Omvendt vil selvsamme niveau og potentialer også være positivt påvirkelige når omgivelser og krav er afstemt med den enkeltes behov.
Derfor skal og vil en psykologisk test aldrig definere eller i sig selv diagnosticere et barn eller voksen. En test skal ses som et redskab, der kan belyse nogle tendenser eller behov, som deraf gør det muligt at anvise individuelle hensigtsmæssige strategier, der understøtter trivsel og udvikling for den enkelte.

WISC og WAIS

Det kan være frustrerende som forældre ikke at kunne handle selv eller vide, hvad der kan være årsagen til en given adfærd: Har mit barn eller jeg selv en diagnose, et nedsat funktionsniveau, kognitive udfordringer, eller er det os voksne der ikke skaber de rette rammer?
Ved at lave en WISC – som er en kognitiv intelligens/funktionstest, der kigger efter personens færdigheder og udviklingsmuligheder – kan vi få et billede af barnets behov eller en retning for, hvordan forældre, omsorgspersoner og institutioner/skole kan hjælpe i stedet for at belaste barnet. Selvsamme test hos større børn og voksne hedder en WAIS.

CAT og TAT

For andre kan der være udfordringer med at sætte sig ind i andre menneskers oplevelsesverden gennem en mentaliserende indgang. Dette kan være vældigt udfordrende idet denne begrænsning primært vil gøre sig gældende i samspil med andre mennesker. Derfor kan det have en stor begrænsende betydning i mange forskellige arenaer som hjemme i familien, i skole, på arbejde, i fritiden og generelt i sociale sammenhænge. Det kan skabe en uforståenhed for det menneske der blot kan mærke, at det ofte føler sig misforstået eller misforstår andres motiver. Det kan skabe store vanskeligheder i familielivet, da der altid er mere på spil i de familiemæssige relationer end i andre. Der findes mange forskellige og varierende grader af mentaliseringskapacitet, og de er mulige at træne lige som mange andre funktioner. Derfor kan det være både relevant og spændende at udføre en CAT/TAT test, som kan kortlægge eventuelle udfordringer, der derved fortæller noget om, hvad der skal trænes.

Udarbejdelse af psykologisk profil

For børn der oplever mistrivsel i en sådan grad at det udmønter sig i skolevægring, mistrivsel i skolen, angst og andre former for generel mistrivsel. Kan det give mening at igangsætte en mere grundig undersøgelse, der har til formål at observere barnet i forskellige sammenhænge som skolen, hjemmet og evt. fritidsaktiviteter for at undersøge, hvilke omstændigheder og interaktioner, der hjælper barnet og hvilke, der belaster eller udfordre barnet. Disse observationer sammenlagt med kognitive test som WISC og CAT tegner sammen en psykologisk profil af barnet. Denne kan bruges til at drage nyttig viden, der kan formidles ud i konkrete pædagogiske anvisninger, der vil understøtte barnets udvikling.

Forberedende til psykiatrisk udredning

Der kan være rigtig lang ventetid i de offentlige systemer, og det kan være svært at bevare tålmodigheden når ens barn er i mistrivsel – og i nogle tilfælde forværres med hurtige skridt. Derfor tilbyder vi at lave en grundig undersøgelse, som minder meget om det PPR almindeligvis udarbejder forud for at barnet kan komme videre i en vurdering af det rette tilbud til barnet.

Hvis vi udarbejder en undersøgelse der involverer test og observationer, kan denne ofte bruges som grundlag for at samtale og samarbejde med skolen/institution om hvilke tiltag de vil eller kan igangsætte for at møde de beskrevne behov testen viser. Derudover kan den ofte også hjælpe egen læge til at kunne henvise videre i systemet, hvis dette bliver konklusionens anbefaling. Vi anbefaler, at man forud for opstarten kontakter egen læge og sikrer sig, at denne vil lave henvisningen i tilfælde af at konklusionen anbefaler dette.

Der medfølger altid en grundig rapport der beskriver den psykologiske profil vi ser.